Kvalita verzus kvantita v našej kultúre

Výskum a analýza troch ekonomicky zaostalých oblastí Slovenska z pohľadu ponuky a dopytu po kultúre. Vychádzame z predpokladu, že jednou z podmienok ekonomického rozvoja regiónu je kvalita a dostupnosť kultúry a vzdelania v najširšom slova zmysle.