Čo po nás zostane budúcim generáciám? Koľko investujeme do súčasnej tvorby?

Diskusia

Prečo potrebujeme projekt Rukoväť slovenskej kultúrnej politiky?

… V súvislosti s hodnotením financovania kultúry z verejných zdrojov narážame v IKP na problém, že nie sme schopní podrobnejšie rozlíšiť, kam plynú prostriedky zo štátneho rozpočtu. Neexistujú relevantné štatistiky, akým percentom prispievajú tzv. sponzori na rozvoj a prezentáciu kultúry. Takzvaní sponzori, pretože nemáme zákon o sponzorstve ani definíciu mecenášstva. Identifikovať, koľko percent z asignácie daní je skutočne použitých na podporu živej kultúry, je stále nemožné. Cez to všetko považujeme za zaujímavé, aby sme sa bližšie zaujímali o toky financií v kultúrnom sektore a prispeli tak k zreálneniu čísel a argumentov o tom, ako a ako efektívne podporujeme slovenskú kultúru.

Zatiaľ sme si na Slovensku nezvykli ani na proces evaluácie jednotlivých krokov kultúrnej politiky. Netušíme, v akom percentuálnom podiele sú financie využívané na podporu živej modernej kultúry a nakoľko len na udržiavanie chodu inštitúcii, ktoré slúžia kultúre, či len okrajovo súvisiace činnosti. Síce vieme relatívne presne, koľko alokuje štát a jeho sponzori na ochranu kultúrneho dedičstva, ale nevieme, nakoľko efektívne toto dedičstvo spravujeme a či ho dokážeme odovzdať budúcim generáciám. Keďže nepoznáme ani pomer medzi finančnou podporou súčasnej modernej a tradičnej kultúry, nedokážeme odhadnúť, nakoľko sa kultúrne vyvíjame a čo z našej kultúry zanecháme pre budúcnosť. Aj preto vznikajú odôvodnené pochybnosti o účelnom vynakladaní verejných zdrojov štátu a samospráv na kultúru a dokonca sa kultúra, ako jeden z najdôležitejších predpokladov civilizačného rozvoja, stráca v rebríčku priorít slovenskej spoločnosti… .

Zistenia prvej fázy nášho výskumu predstavíme čoskoro vo verejnej diskusii.